ASTĂZI – mie. 29. mai 2024

Versetul zilei din Ieremia 50,20
«În zilele acelea, în vremea aceea, zice Domnul, se va cãuta nelegiuirea lui Israel şi nu va mai fi, şi pãcatul lui Iuda şi nu se va mai gãsi, cãci voi ierta rãmãşiţa pe care o voi lãsa.»
Meditații zilnice de Wim Malgo
«Cinstea aceasta este, dar, pentru voi, care aţi crezut! Dar pen­tru cei necredincioşi „piatra pe care au lepădat‑o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului“, „o piatră de poticnire şi o stân­că de cădere“.»
1 Petru 2,7-8

Isus a fost asemenea unei pietre lepădată de zidari. El a fost aruncat de constructori, adică de liderii spirituali din ace­le vremuri. Aşa a fost atunci, aşa este şi acum! Mul­ţu­mim lui Dumnezeu că nu este respins de toţi oamenii! El ale­ge şi foloseşte cu dragoste ceea ce este aruncat şi des­con­si­de­rat de oameni. Priviţi, de exemplu, Betleemul: «cu toa­te că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iu­da» (Mica 5,2) sau Na­zaretul: «Poate ieşi ceva bun din Na­za­ret?» (Ioan 1,46). Chiar şi despre Domnul Isus este scris: «… dis­pre­ţuit că îţi întorceai faţa de la El» (Isaia 53,3).
Isus a fost nu doar piatra lepădată de zidari, ci şi piatra în­cercată: «de aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată“» (Isaia 28,16). Cum S‑a împotrivit El ispitelor? Adam a trăit într‑o lu­me fără păcat şi a trebuit să asculte doar într‑o singură pri­vinţă, dar a eşuat. Cel de‑al doilea Adam, Isus Cristos, a ve­nit însă într‑o lume întunecată şi pervertită de păcate. El a fost ispitit ca şi noi, dar a ieşit biruitor. Cine înţelege prof­unzimea acestor cuvinte? Isus a biruit prin două arme: 1. Cu­vântul lui Dumnezeu: «căci este scris» (Matei 4,10) şi
2. pen­tru că a avut legătura de viaţă veşnică cu Tatăl Său.