ASTĂZI – mar. 5. decembrie 2023

Versetul zilei din Coloseni 3,1
«Dacã deci aţi înviat împreunã cu Cristos, sã umblaţi dupã lucrurile de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu.»
Meditații zilnice de Wim Malgo
«Până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi, până la că­run­te­ţele voas­tre vă voi sprijini. V‑am purtat şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc şi să vă mântuiesc.»
Isaia 46,4

Cât de incert este acest an care îţi stă înainte! Ne­si­gu­ran­ţa ge­­nerează nelinişte şi nervozitate. Câte lucruri rele nu ţi se pot în­tâmpla? Vrei să fii însă sigur de veşnicie? Atunci fii gata să ac­cepţi cele două condiţii pe care le pu­ne Biblia. Prima este aceasta: «Dar cel ce m‑ascultă va lo­cui fă­ră grijă, va trăi li­niş­tit şi fără să se teamă de vreun rău» (Prov. 1,33) şi cealaltă: «Dom­nul dă izbândă celor fă­ră pri­ha­nă, dă un scut celor ce um­blă în nevinovăţie» (Prov. 2,7). Eşti ascultător doar când eşti ga­ta să plăteşti pre­ţul pentru a‑L urma pe Domnul Isus. Eşti ne­prihănit în ochii lui Dum­nezeu când crezi în puterea de cu­răţire a sân­gelui lui Isus şi te căieşti sincer în inima ta de pă­ca­tele tale.
Poate te întrebi cu teamă: «Prin câte încercări va tre­bui să mai trec şi în acest an?» Imediat însă ce începi să ex­perimentezi pu­terea ocrotitoare a lui Isus în viaţa ta, toa­te ridurile îngri­jo­ră­rii vor dispărea. Ce a purtat El? O co­roană de spini, cru­cea şi păcatele lumii. Ce susţine acum? Întregul univers, chiar pe ume­rii Săi. Ce altceva mai poartă? Pe tine! Chiar pe tine te poar­tă pe braţele Lui! De ce te mai îngrijorezi?